เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
ประธานคณะกรรมการจริยธรมการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. จอนผะจง เพ็งจาด รองประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมมอบดอกไม้
แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์
ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจริยธรมการวิจัยในคน
เนื่องในโอกาสที่ได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา