เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด
ในโอกาสโครงการวิจัยผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุน
จำนวน 1,500,000 บาท จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)