ประชาสัมพันธ์ 📣

ประกาศรับข้อเสนอโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกลุ่มนโยบายพิเศษและเร่งด่วน
นักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจัดสรรทุน ได้ที่ http://bit.do/fFNhn