ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครการวิจัยเพื่อขอรับทุน รอบเดือนพฤศจิกายน
ภายในวันที่ 5 พ.ย. 63

นักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจัดสรรทุน ได้ที่ http://bit.do/fHPtM