วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ.2563 อาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์สาขาการพยาบาลเด็ก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานวิจัย การขอทุนวิจัย และการบริหารโครงการวิจัย ตลอดจนการทำแผนที่วิจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการวิจัยที่จะทำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น