ขอรับเงินตีพิมพ์ / ที่ปรึกษา / รางวัล / การนำไปใช้ประโยชน์

1. ทุนสนับสนุนโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยและสถิติการวิจัย

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

3. การสนับสนุนค่าตรวจคุณภาพ และ ตรวจทานภาษาของต้นฉบับบทความ (Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

4. การสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

5. หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินสนับสนุนการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์