ทุนวิจัยของสถาบัน

1. ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

2. ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่

3. ทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์