ขอประชาสัมพันธ์  การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ โรค COVID-19 ประจำปี 2564
ของแหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยนักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ http://nrct.go.th
และ http://nriis.nrct.go.th และส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563