ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน รอบเดือนธันวาคม

ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 63

นักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจัดสรรทุน ได้ที่

http://bit.do/fHPtM