เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์
ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันในการประสานความร่วมมือกันทางวิชาการให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย ร่วมเป็นสักขีพยาน