เมื่อวันที่ 11 และ 16 สิงหาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม “กลุ่มอาจารย์ใหม่” ให้แก่อาจารย์ใหม่ของสถาบัน และอาจารย์ที่มีความสนใจ โดยจัดอบรมในรูปแบบ online ผ่าน ZOOM

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตรงตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่งทุนวิจัย ตลอดจนสามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
  2. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันต่อไป