สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ 
ขอเรียนเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”


ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

📗 ภาคการประชุม》พบกับหัวข้อการประชุมในประเด็นหัวข้อการวิจัยที่สำคัญของประเทศมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง
📗 ภาคนิทรรศการ》พบกับการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผลงานที่พร้อมนำสู่การใช้ประโยชน์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอมากกว่า 500 ผลงาน

📍ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยในรูปแบบ Onsite วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ได้รับการฉีดวัคซีน แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม 💉💉

 

และผู้เข้าร่วมงาน Onsite ทุกท่าน จะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองโดยการตรวจ ATK 🗣 ก่อนการเข้าสถานที่การจัดงาน ตามขั้นตอนที่ วช. กำหนด

👉🏻 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการได้ที่
 
ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน 2564
      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ 
ขอเรียนเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”


ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

📗 ภาคการประชุม》พบกับหัวข้อการประชุมในประเด็นหัวข้อการวิจัยที่สำคัญของประเทศมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง
📗 ภาคนิทรรศการ》พบกับการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผลงานที่พร้อมนำสู่การใช้ประโยชน์ โดยความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอมากกว่า 500 ผลงาน

📍ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ในรูปแบบ Online และ Onsite โดยในรูปแบบ Onsite วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ที่ได้รับการฉีดวัคซีน แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม 💉💉

 

และผู้เข้าร่วมงาน Onsite ทุกท่าน จะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองโดยการตรวจ ATK 🗣 ก่อนการเข้าสถานที่การจัดงาน ตามขั้นตอนที่ วช. กำหนด

👉🏻 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการได้ที่
 
ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน 2564