วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ฉัตรกมล ประจวบลาภ และคณะวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต่อเนื่องจาก สกสว.
ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ฉัตรกมล ประจวบลาภ 
หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล  
อาจารย์เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์ และอาจารย์พรนภา นาคโนนหัน
ผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อเนื่อง
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ประจำปีงบประมาณ 2565
จากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลทางไกลในผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดช่องท้อง”
จำนวนทุน 500,000 บาท