วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อ.ดร.อารยา เจรนุกุล และคณะวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกสว.
ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีแก่ อ.ดร.อารยา เจรนุกุล
หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์
และ ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
ผู้ร่วมวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ประจำปีงบประมาณ 2565
จากโครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ที่เจ็บป่วยด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด
และญาติในวิถีพุทธ”
จำนวนทุน 500,000 บาท