เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (108 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
ได้จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562-2564

โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบัน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมขอแสดงความยินดีแก่ คุณนพดล คุณอนันทวณิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563