วันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยอาจารย์สถาบัน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางงานวิจัยเพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย