เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดอบรม "การจัดเก็บเอกสารวิจัยเพื่อรับการตรวจสอบ"

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน และภายนอกสถาบัน ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้เป็นระบบและระเบียบ เพื่อรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ >>> Click here <<<

และสามารถดูคลิป video ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บเอกสารเพื่อรอรับการตรวจสอบที่ทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำขึ้นมานี้

วิธีการจัดเก็บเอกสารใน Google drive

แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย