วันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research camp
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1/2566
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยแก่อาจารย์ของสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้