สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Quick Win: Research Sharing เทคนิคความสำเร็จในทุนวิจัยระดับชาติ การนำเสนอผลงานในต่างประเทศ และการตีพิมพ์ Q1 ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง 404 ชั้น 4
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ในรูปแบบ Onsite และ Online

โดยกิจกรรมไปกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ดังนี้

  • เริ่มอย่างไรกับการทำวิจัยในมือใหม่ วัยเก๋า โดย ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี (รองคณบดีคนที่ 2)
  • ความสำเร็จกับการได้รับทุนระดับชาติ โดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข (นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • การสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ และประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.ดร.ณัฐชยา พลาชีวะ และ อ.ปราโมทย์ถ่างกระโทก
  • เก็บกระเป๋าไป ICN 2025 การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเวที ICN โดย ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์
  • ทำอย่าไรให้ตีพิมพ์ Q1 ได้สำเร็จ โดย ผศ.ดร.พรพิมล อาภาสสกุล

เริ่มอย่างไรกับการทำวิจัยในมือใหม่ วัยเก๋า

โดย ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี (รองคณบดีคนที่ 2)

ความสำเร็จกับการได้รับทุนระดับชาติ

โดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข (นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

โดย ผศ.ดร.ณัฐชยา พลาชีวะ

การสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ

อ.ปราโมทย์ถ่างกระโทก

เก็บกระเป๋าไป ICN 2025

การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเวที ICN โดย ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์

ทำอย่าไรให้ตีพิมพ์ Q1 ได้สำเร็จ

โดย ผศ.ดร.พรพิมล อาภาสสกุล