ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและผลงานวิชาการ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนเสนอโครงการวิจัยด้านการพยาบาลอย่างไรให้สามารถพิชิตทุนภายนอก”
      ผศ.ดร. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล รองศาสตราจารย์.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นรลักขณ์ เอื้อกิจ และ ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ
     วัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถเขียนโครงการวิจัยขอรับทุนภายนอก จัดขึ้นในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง 401 และ 404 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย