ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมขอแสดงความยินดีแก่ อ.ดร.บัวหลัน หินแก้ว
ที่ได้รับ
การตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Population and Social Studies (JPSS) Q2 เรื่อง “Perceptions of Service Recipients on the Roles of Community Health Nurses in Children’s Primary Care During The COVID-19 Outbreak in Northeastern Thailand”