ประชาสัมพันธ์ 📣
     สภาการพยาบาลขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก จากเดิมวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 เป็น วันที่ 27-28 มกราคม 2565 จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขอเชิญลงทะเบียนเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ที่ https://register.tnmc.or.th/abstract/ หรือสแกน qr code ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64 และ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมายังหน่วยวิจัย ภายในวันที่ 10 พ.ย. 64