คณะกรรมการโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

By pimpilad.s

ที่ปรึกษา รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์ คณะกรรมการ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคนบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2ประธาน หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานร่วม หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ รองประธาน ผศ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ กรรมการ อ.ดร.อัญชลี งามวิทย์โรจน์ กรรมการ อ.ดร.สายใหม ตุ้มวิจิตร กรรมการ อ.สุชาดา เตชวาทกุล กรรมการ อ.ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส กรรมการ อ.ปราโมทย์ ถ่างกระโทก กรรมการ อ.จุฑามาศ ทองประดับ กรรมการ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก กรรมการ อ้อมจิตร อภิวงค์ กรรมการ ปวริศ กิตตินันทพันธุ์ กรรมการ พิมพ์พิลาส ศรีสุธน กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม

By pimpilad.s

ที่ปรึกษา อธิการบดีสถาบัน รองอธิการบดี ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม รองประธาน รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2 กรรมการ รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา รศ.ดร.นพ.ชญานิน อ่างทอง ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร ดร.ชินกร สุจิมงคล ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล ผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ ผศ.ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร อ.ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์ นางสาวสุพร สันติกุล กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ