เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2 นายนพดล คุณอนันทวณิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายเทวินทร์พันธุ์ เทพพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ และนักวิจัยของสถาบัน ได้ประชุมหารือควาร่วมมือทางด้านการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์เครือข่ายด้านการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำนวัตกรรมด้านสุขภาพ Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย