ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568
1) วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 2 สิงหาคม 2567 ภายในเวลา 18.00 น.
2) นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.
3) หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS

>>>> สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11869