ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

By somruethai.c

…………….. RESEARCH & INNOVATION CENTER ​…………….. บุคลากรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม – ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม นพดล คุณอนันทวณิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เทวินทร์พันธุ์ เทพพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ สมฤทัย ไชยอักษร นักจัดการงานวิจัย พิมพ์พิลาส ศรีสุธน นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148 Email : research@stin.ac.th

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดประชุมงานวิชาการด้านการวิจัย

By somruethai.c

ที่ปรึกษา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อธิการบดีสถาบัน . รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ทพ.จเร วิชาไทย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี อ.ดร.ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ