การประชุมหารือแนวทางงานวิจัยเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย