กิจกรรมจัดทำ Research mapping

By pimpilad.s

    โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรานิษฐ์ ตรีเพชร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ช่วยให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการจัดทำ Research mapping ในครั้งนี้

กิจกรรมอบรม “กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

By pimpilad.s

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยเชิงพาณิชย์

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรอบเดือนสิงหาคม

By pimpilad.s

ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน “รอบเดือนสิงหาคม” ภายในวันที่ 5 ส.ค. 64