ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรอบเดือนพฤษภาคม

By pimpilad.s

ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน รอบเดือนพฤษภาคม
ภายในวันที่ 5 พ.ค. 64

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สกสว. ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

By pimpilad.s

สกสว. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. อ้างอิงชื่อ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกองทุนส่งเสริม ววน. ทุกครั้งที่จัดการกิจกรรม

กิจกรรมจัดทำ Research mapping

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ได้จัดกิจกรรมทำ Research mapping ณ ห้อง LIB 201 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ
เวลา 08.30-16.30