ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมและ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเยี่ยมในงาน ICN 2023

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมและ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.พรพิมล อาภาสสกุล และ อ.สุนีย์ กลีบปาน ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Q1

กิจกรรม Quick Win: Research Sharing เทคนิคความสำเร็จในทุนวิจัยระดับชาติ การนำเสนอผลงานในต่างประเทศ และการตีพิมพ์ Q1

By pimpilad.s

ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง 404 ชั้น 4
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ในรูปแบบ Onsite และ Online