สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ โรค COVID-19 ประจำปี 2564

By pimpilad.s

ขอประชาสัมพันธ์  การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ โรค COVID-19 ประจำปี 2564
ของแหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วช. ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

By pimpilad.s

โดยสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 63

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6328