ประชาสัมพันธ์โครงการ STIN Research Clinic

By pimpilad.s

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ STIN Research Clinic เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยสามารถขอนัดวันเวลาที่จะขอรับคำปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ♦️ ผู้สนใจสามารถสแกน Qr code หรือคลิกที่ https://forms.office.com/r/iUjXV8kqhz