ขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก”

By pimpilad.s

สภาการพยาบาลขอเชิญประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก” ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ