ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรอบเดือนกุมภาพันธ์

By pimpilad.s

 ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน รอบเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

By pimpilad.s

วันที่ 19 และ 26  มกราคม พ.ศ.2564 อาจารย์สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ และการอบรบ ONLINE

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

By pimpilad.s

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 อาจารย์สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ และการอบรบออนไลน์ (Google meet)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

By pimpilad.s

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 อาจารย์สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ และการอบรบออนไลน์ (Google meet)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

By pimpilad.s

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 อาจารย์สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ และการอบรบออนไลน์ (Microsoft team)