ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน

By pimpilad.s

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

By pimpilad.s

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567ประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ>>นวัตกรรมเชิงระบบ<<นวัตกรรมการเรียนรู้(!)ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ต้องทำทุกโจทย์การวิจัย กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 4,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11779