ประชุมหารือควาร่วมมือทางด้านการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมขอแสดงความยินดีแก่ อ.ดร.บัวหลัน หินแก้ว ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Population and Social Studies (JPSS)

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย และ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย

By pimpilad.s

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย และ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย

การรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (เครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568

By pimpilad.s

เปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 30 ก.ย.67 โดย tcels จะจัดให้มีการพิจารณาโครงการเป็นรอบๆ และประกาศผลการพิจารณาภายใน ธ.ค. 67 ทางเว็บไซต์ tcels เท่านั้น