ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ปัจจพาณ์ สุขโข ที่ได้รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง” ประจำปี 2565 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.อารยา เจรนุกุล
และคณะวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ฉัตรกมล ประจวบลาภ
และคณะวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต่อเนื่องจาก สกสว.
ประจำปีงบประมาณ 2565