สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารเผยแพร่  “รายงานการสำรวจค่าใช้จ่าย และบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2562” และ “ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563”

By pimpilad.s

วช. ขอมอบเอกสารเผยแพร่ “รายงานการสำรวจค่าใช้จ่าย และบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปี 2562” และ “ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563”

วช.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม “ด้านสังคมสูงวัย” ประจำปีงบประมาณ 2564

By pimpilad.s

วช.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม “ด้านสังคมสูงวัย” ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตามประเภททุนดังนี้

วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม “ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม” ประจำปีงบประมาณ 2564

By pimpilad.s

วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม “ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม” ประจำปีงบประมาณ 2564