ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ ผศ.โรส ภักดีโต มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ พัสดุ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมติดดาวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดประชุมเพื่อประกวดผลงานนวัตกรรมติดดาวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุม 910 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ เวลา 13.30-17.00 น.

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน 2564

By pimpilad.s

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ “ZOOM”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมทางการพยาบาล

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
ณ ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ  

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

By pimpilad.s

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564