กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม “กลุ่มอาจารย์ใหม่”

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 11 และ 16 สิงหาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม “กลุ่มอาจารย์ใหม่” ให้แก่อาจารย์ใหม่ของสถาบัน และอาจารย์ที่มีความสนใจ โดยจัดอบรมในรูปแบบ online ผ่าน ZOOM