คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม

By pimpilad.s

ที่ปรึกษา อธิการบดีสถาบัน รองอธิการบดี ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม รองประธาน รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2 กรรมการ รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา รศ.ดร.นพ.ชญานิน อ่างทอง ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร ดร.ชินกร สุจิมงคล ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล ผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ ผศ.ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร อ.ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์ นางสาวสุพร สันติกุล กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมขอแสดงความยินดีแก่ คุณนพดล คุณอนันทวณิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563