ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564