คณะกรรมการโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

By pimpilad.s

ที่ปรึกษา รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์ คณะกรรมการ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคนบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2ประธาน หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานร่วม หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ รองประธาน ผศ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ กรรมการ อ.ดร.อัญชลี งามวิทย์โรจน์ กรรมการ อ.ดร.สายใหม ตุ้มวิจิตร กรรมการ อ.สุชาดา เตชวาทกุล กรรมการ อ.ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส กรรมการ อ.ปราโมทย์ ถ่างกระโทก กรรมการ อ.จุฑามาศ ทองประดับ กรรมการ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก กรรมการ อ้อมจิตร อภิวงค์ กรรมการ ปวริศ กิตตินันทพันธุ์ กรรมการ พิมพ์พิลาส ศรีสุธน กรรมการและเลขานุการ

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

By pimpilad.s

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพข.

By pimpilad.s

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >> https://pmuc.or.th/call-full-proposal-67-2-health-and-medical/