คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดประชุมงานวิชาการด้านการวิจัย

By somruethai.c

ที่ปรึกษา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อธิการบดีสถาบัน . รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ทพ.จเร วิชาไทย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี อ.ดร.ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ