ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับทุน การจัดสรรทุน และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเงินบริจาคให้สถาบันเพื่อทำการวิจัย พ.ศ. 2562

By somruethai.c

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับทุน การจัดสรรทุน และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเงินบริจาคให้สถาบันเพื่อทำการวิจัย พ.ศ. 2562

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562

By somruethai.c

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

By somruethai.c

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562

By somruethai.c

ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2562