ประชุมหารือควาร่วมมือทางด้านการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมขอแสดงความยินดีแก่ อ.ดร.บัวหลัน หินแก้ว ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Population and Social Studies (JPSS)

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย และ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย

By pimpilad.s

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย และ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย

การรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (เครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568

By pimpilad.s

เปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 30 ก.ย.67 โดย tcels จะจัดให้มีการพิจารณาโครงการเป็นรอบๆ และประกาศผลการพิจารณาภายใน ธ.ค. 67 ทางเว็บไซต์ tcels เท่านั้น

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

By pimpilad.s

คณะกรรมการโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ที่ปรึกษา รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์ คณะกรรมการ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคนบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2ประธาน หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานร่วม หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ รองประธาน ผศ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ กรรมการ อ.ดร.อัญชลี งามวิทย์โรจน์ กรรมการ อ.ดร.สายใหม ตุ้มวิจิตร กรรมการ อ.สุชาดา เตชวาทกุล กรรมการ อ.ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส กรรมการ อ.ปราโมทย์ ถ่างกระโทก กรรมการ อ.จุฑามาศ ทองประดับ กรรมการ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก กรรมการ อ้อมจิตร อภิวงค์ กรรมการ ปวริศ กิตตินันทพันธุ์ กรรมการ พิมพ์พิลาส ศรีสุธน กรรมการและเลขานุการ โครงการฝึกอบรม…