คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

By pimpilad.s

ที่ปรึกษา รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา อธิการบดีสถาบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์ คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผศ.ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผศ.สมทรง จิระวรานันท์ รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด ผศ.ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท อ.วิไลพร สิงหถนัดกิจ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดประชุมงานวิชาการด้านการวิจัย

By somruethai.c

ที่ปรึกษา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อธิการบดีสถาบัน . รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ทพ.จเร วิชาไทย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี อ.ดร.ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ