บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ