ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินสนับสนุนการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์

By pimpilad.s

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินสนับสนุนการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

By pimpilad.s

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พ.ศ.2564

By pimpilad.s

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พ.ศ.2564