ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน

By pimpilad.s

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

By pimpilad.s

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567ประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ>>นวัตกรรมเชิงระบบ<<นวัตกรรมการเรียนรู้(!)ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ต้องทำทุกโจทย์การวิจัย กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 4,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11779

วช. Open House 2023

By pimpilad.s

ประชาสัมพันธ์ 🔊      วช. Open House 2023 21 มิถุนายน 2566 เสวนา “#สู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม” นักวิจัยที่จะ Candidate ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และ ทุนนักวิจัยแกนนำ      สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์โครงการ STIN Research Clinic

By pimpilad.s

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ STIN Research Clinic เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยสามารถขอนัดวันเวลาที่จะขอรับคำปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ♦️ ผู้สนใจสามารถสแกน Qr code หรือคลิกที่ https://forms.office.com/r/iUjXV8kqhz